הזכות לפיצויי פיטורים

 
 

1. רצף זכויות בהפסקת עבודה


לפי ס'2 (9) לחוק פיצויי פיטוריםהפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעסיק שאינה עולה על שישה חודשים, לא תפגע ברציפות בעבודה לעניין פיצויי פיטורים. יחד עם זאת, לעניין חופש השנתית ודמי הבראה לא קיימת הוראה דומה ולפיכך נראה כי תקופת נתק קצרה מ-6 חוד' תביא לצבירה חדשה.

2. מועד לתשלום פיצויי פיטורים


יום הפסקת יחסי עובד ומעסיק. או המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר, חוזה עבודה או צו הרחבה החל על העובד.(המאוחר מבין המועדים).

3. המועד לקבלת צבירת הפיצויים בביטוח מנהלים או קרן פנסיה


על פי חוזר שהוציא הממונה על הביטוח חייבת חברת הביטוח או קרן הפנסיה לשחרר את צבירת הפיצויים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים תוך 30 יום מהיום בו הומצאו לקרן הפנסיה או חברת הביטוח כל המסמכים הנדרשים לשחרור הכספים.סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. מעסיק שלא עמד בחובת ההודעה לקופת הגמל על שחרור כספי פיצויי הפיטורים לטובת העובד, תוך 15 יום מיום הפיטורים, תחול עליו חובת תשלום פיצויי הלנה בגין כל תקופת האיחור.

• מעסיק שמסר לידי העובד מכתב המיועד לקופת גמל במקום למוסרו לקופ"ג עצמה, ובו הסכמה לשחרור פיצויי פיטורים, טעה טעות כנה ומשפטית, המצדיקה העמדתם של פיצויי ההלנה על הפרשי הצמדה וריבית בלבד.
• יתרה מזאת, גם מעסיק שאינו מעביר לקופת הגמל טופס 161 של מס הכנסה, ועל ידי כך מונע מהקופה לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים שהצטברו באותה קופה, פועל שלא בתום לב ועל כן יש לחייבו בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים (דב"ע 234-3 מרדכי ברקן נ. טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ).
• כאשר המעסיק מאמין בתום לב כי מעשיו של העובד מצדיקים שלילת פיצויי פיטורים, בית הדין יכול להפחית או לפטור אותו מפיצויי הלנת פיצויי הפיטורים, גם אם אלו, יפסקו בסופו של דבר לטובת העובד.

4. הלנת פיצויי פיטורים


פיצויי פיטורים יראו כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם.