"אירוע המזכה" בקבלת קצבת נכות, אינו המועד בו נפגע או חלה התובע, אלא המועד בו קבע רופא הקרן שהוא נכה

יום מתן החלטת רופא הקרן היה ב-20.1.04, הרופא קבע במועד זה כי התובע מסוגל להמשיך לעבוד. במועד זה חל כבר התקנון האחיד (שתחולתו מ 1/10/2003). מכאן, שהחל ממועד זה, לא ענה התובע על הגדרת 'נכה'13/11/2008

עב (י-ם) 1656/06 לוי אורי נ' מבטחים קרנות פנסיה בע'מ

בית הדין לעבודה קבע כי ה"אירוע המזכה" בקבלת קצבת נכות, אינו המועד בו נפגע או חלה התובע, אלא המועד בו קבע רופא הקרן שהוא נכה, שכן לפני כן לא קמה לתובע זכאות לקצבת נכות. יום מתן החלטת רופא הקרן היה ב-20.1.04, הרופא קבע במועד זה כי התובע מסוגל להמשיך לעבוד. במועד זה חל כבר התקנון האחיד (שתחולתו מ 1/10/2003). מכאן, שהחל ממועד זה, לא ענה התובע על הגדרת 'נכה', ולא היה זכאי לקצבת נכות. קרן פנסיה איננה רשאית להקנות זכויות מעבר לקבוע בתקנון. מעמדו המשפטי של התקנון הוא כשל חוזה מיוחד בין הקרן לבין כל אחד מעמיתיה. אין למבוטח זכות קנויה שתקנות הקרן שיחולו עליו יהיו אלה שהיו בתוקף במועד הצטרפותו לקרן, אלא יש לבחון את הוראות התקנון אשר בתוקף במועד קרות האירוע המזכה. כלומר, זכאות התובע לקצבת נכות תלויה בהוראות התקנון הרלוונטיות ביום מימוש הזכויות. לא ניתן לומר שלאור החלטות הועדה הרפואית בעניינו של התובע, לאורך השנים, פיתח התובע ציפייה סבירה כי בסופו של יום תקבע לו נכות קבועה. החלטת רופא הקרן ניתנה בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה שהיה בתוקף במועד האמור, ולכן ניתנה כדין.