בית הדין הארצי לעבודה: על המעסיק להוכיח כי אינו חייב להשלים פיצויי פיטורים מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי על מנת שתשלום יבוא במקום פיצויי פיטורים, יש צורך שכך יקבע בהסכם קיבוצי, וכי ההסכם חל על המעביד והעובד, או אם ניתן אישור שר העבודה לתשלום כאמור. הנטל הוא על המעסיק להוכיח כי עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים11/01/2009

עע  616/07 אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע"מ נ מנחם גונדבי

בית הדין הארצי לעבודה קבע עוד כי התשלומים לקרן יבואו במקום פיצויי פיטורים כהוראת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, רק שעה שההפרשות לקרן היו כדין, דהיינו, המעסיק הפריש את מלוא ההפרשות על פי המוסכם, ומכלל רכיבי השכר שבגינם הוא מחויב להפריש מכוח הוראותיו של ההסכם הקיבוצי.

אם כן, כדי שמעביד יהיה פטור מהשלמת פיצויי פיטורים מעבר לצבירת הכספים בקופת הפיצויים עליו להוכיח מהו השכר בגינו הופקדו הכספים, כדיו לוודא שההפקדות מתאימות להוראות ההסכם הקיבוצי או האישור הכללי של שר העבודה