הסכם לפי סעיף 14 יהיה בעל תוקף רק כשההפקדות יהיו לקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי

מעסיק שפיצל את שכרו של התובע בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים ולא הפקיד לקופה הקבועה בהסכם הקיבוצי את מלוא שכרו של התובע יידרש להשלים לתובע את פיצויי הפיטורים למרות קיומו של הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים24/05/2009

עע (ארצי) 696/07  ברזילי מזרחי נ' אי. סי. איי טלקום בע"מ

בשנת 1999 פתחה החברה מעסיקתו של המערער פוליסת ביטוח מנהלים והחלה להפריש סכומים בגין חלק משכרו לפוליסה. חלק קטן משכרו בוטח במסגרת ביטוח מנהלים וההפרשות נעשו לשם, כאשר עיקר משכורתו הקובעת המשיכה להיות מבוטחת במבטחים". לטענת החברה היא נהגה כדין כאשר השלימה את הכספים שהצטברו בפוליסה בגין פיצויי פיטורים אך לגבי אותו חלק מן השכר שהיה מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים, ובכל מקרה הבהירה החברה כי הנושא רלוונטי אך לשנתיים שבסמוך לסיום העבודה.
בית הדין קבע כי בנסיבות העניין, באותה התקופה בה פוצל שכרו של המערער,  ולא בוצעו ההפרשות על פי ההסכם הקיבוצי ממלוא שכרו הקובע, אין תחולה להוראת ההסכם הקיבוצי בדבר היותן של ההפרשות במקום פיצויי פיטורים. ללא ספק יש תוקף להוראה לפיה באות ההפרשות במקום פיצויי פיטורים רק בעת שהוראות ההסכם בדבר ההפרשות מקוימות כלשונן, וההפרשות מבוצעות כדין ממלוא שכרו הקובע של העובד [ראו לצורך השוואה דב"ע/3-200 תמר יעקובובה – מסעדות ומזנונים בע"מ ( 19.3.98, לא פורסם)]. לטעמנו, "הפיצול" שפיצלה החברה בין הסכומים שהצטברו במבטחים ובגדיש לעומת הסכום שהצטבר בפוליסה, וההשלמה שהשלימה ל- 100% פיצויים אך בהתייחס לאותו חלק מן השכר שהופרש לפוליסת ביטוח מנהלים, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, ואינו מתיישב עם התכלית שביסוד הוראת ס' 14 לחוק פיצויי פיטורים.
הערה: ספק אם הלכה זאת נכונה גם לגבי הפקדות שהופקדו לאחר הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני המאפשר לעובד לבחור את הקופה המתאימה לו.