חבות פנסיונית

תשלומי פנסיה – עשה ואל תעשה – בדיקת סכום הקצבה החודשית

לעיתים קרובות מתחיל החוסך להתעניין בהסדר הפנסיוני שלו רק כשהוא קרוב לגיל הפרישה או כאשר הוא מתחיל לקבל את הקצבה. בין אם מדובר בקצבת זקנה, נכות או שארים. מסתבר שאף פעם לא מאוחר להתחיל לבדוק.
3/01/2010

איך נדע כמה מגיע לנו מקרן הפנסיה שלנו?

ההסדר הפנסיוני (פנסיה וביטוח מנהלים) במקום העבודה הוא בעל חשיבות הן מבחינת סכומי ההפקדות והן מבחינת תפקיד כספי החסכון הפנסיוני לעת זקנה. מצד שני התחום הפנסיוני סבוך וקשה להבנה. במאמר זה מובאים מספר כללים בסיסים שיש לנקוט על מנת לשמור על האינטרסים שלך בהסדר הפנסיוני.
3/01/2010

מצגת האוצר – תיקון 3 לחוק הגמל – משיכת כספים בקצבה בלבד

אגף שוק ההון הביטוח והחסכון פרסם מצגת המסיבירה את עיקרי השינויים בתיקון 3 לחוק הגמל אשר קבע אחידות במסוי מוצרים הפנסיוני וקבע כי ניתן למשוך את כספי הצבירה הפנסיוני בקצבה בגיל פרישה
26/07/2009

פסק דין – בעקבות צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה – ההנחה היא שאדם שנפגע היה זכאי לפיצוי פנסיוני

כיום, לאחר שהונהגה במשק פנסיית חובה. ניתן להניח, במידה רבה של סבירות ודאית כי אילולא נפגעה התובעת בתאונה היתה היא משתלבת במקום עבודה אשר היה מעניק לה תנאים סוציאליים
26/07/2009

נושי העמית אינם יכולים לעקל זכויתיו הפנסיוניות כל עוד לא גמלו

במועד הטלת העיקול טרם התגבשה זכות החייב בכספים בקרן הקצבה, ולפיכך, משלא הונחה התשתית העובדתית המלמדת כי גמל המועד לתשלום הכספים לחייב, הכספים אינם ניתנים לעיקול
26/07/2009

עו"ד גל גורודיסקי ניסח את הפרק הפנסיוני בחוזר הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים של החשב הכללי

בחוזר מעודכן שפרסם החשב הכללי מנחה החשב הכללי את רשויות המדינה לכלול בהסכם העסקה של קבלני שירותים סעיפים המסדירים בין השאר את ההסדר הפנסיוני. סעיפים אלה הועתקו מהמכרז לקבלני שירותי סיעוד במכרז של המוסד לביטוח לאומי שניסח עו"ד גל גורודיסקי.
26/07/2009

מהם הדברים שעלי לבדוק בהסדר הפנסיוני שלי

ייעוץ משפטי בתחום הפנסיוני עשוי להיות קריטי ליכולת של רבים להתקיים בכבוד בגיל פרישה. לרוב האנשים הפנסיה היא בסופו של דבר הנכס המשמעותי ביותר. תקלות בהסדר הפנסיוני עלולו לגרום הפסדים עצומים, לכן חשוב לדעת היכן לאתרם ולדאוג לתקנם.
26/07/2009

אושרה תובענה ייצוגית בבית הדין לעבודה על אי הפקדת פנסיה למרות קיומו של הסכם קיבוצי

בפסק דין תקדימי ומהפכני אישר בית הדין לעבודה תובענה ייצוגית נגד חברת יבטח על כך שלא הפקידה כספים לקרן פנסיה למרות שיבטח טענה שהיא חברה בארגון מעסיקים החתום על הסכם קיבוצי וגם חתומה על הסכם קיבוצי מיוחד.
26/07/2009

זכויות עמית בקרן ותיקה יהיו לפי התקנון האחיד גם אם במועד הזכאות חושבה זכאותו בטעות

בית הדין לעבודה קבע כי טעויות של פקידי מבטחים אינן יכולות ליצור לתובע זכויות לפנסיה מעבר לקבוע בתקנון ולכן יש לחשב את שכרו הקובע של התובע יש לחשב לפי הוראות התקנון שהיה בתוקף במועד קרות האירוע המזכה, היינו לפי שיטת "שלוש השנים האחרונות" אשר מנגנונה פורט בסעיף 13 לתקנון במועד פרישתו
24/05/2009

מעסיק ישלם לקרן הפנסיה ריבית פיגורים של החשב הכללי בגין איחור בתשלום דמי גמולים

על מעסיק לשלם לקרן הפנסיה ריבית פיגורים של החשב הכללי בשל פיגור בתשלומי דמי גמולים שהיה עליו לשלם עבור עמית ולא שולמו במועדם. בית הדין הארצי לעבודה דחה את טענת המעסיק שעליו לשלם הפרשי הצידה בלבד.
24/05/2009

הסכם לפי סעיף 14 יהיה בעל תוקף רק כשההפקדות יהיו לקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי

מעסיק שפיצל את שכרו של התובע בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים ולא הפקיד לקופה הקבועה בהסכם הקיבוצי את מלוא שכרו של התובע יידרש להשלים לתובע את פיצויי הפיטורים למרות קיומו של הסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
24/05/2009

הפחתה יזומה של השכר המבוטח גורמת לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העמית

בית הדין הארצי אישר פסק דין בו נקבע שאין לראות הפחתת השכר המבוטח כעבודה במשרה חלקית. לפיכך, הפחתת השכר המבוטח תשפיע על השכר הקובע לחישוב הפנסיה לגבי כל תקופת הותק ואין לבצע חישוב ב-2 תקופת נפרדות (לפני ואחרי הפחתת השכר המבוטח) כפי שנעשה במקרה של מעבר לעבודה במשרה חלקית.
24/05/2009

פסק דין: הכללים להתיישנות עילה פנסיונית

בית הדין לעבודה סוקר את הכללים להתיישנות עילה פנסיונית וקובע כי אי הבנה בתחום הפנסיוני איננה עוצרת את מרוץ ההתיישנות.
24/05/2009

הסכם רציפות בין קרנות הפנסיה לשלטון המקומי חל גם אם העובד העובד אינו צובר זכויות בחלק המתקופה

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי ההסכם בדבר שמירת רציפות זכויות הגמלה שנחתם בין המרכז לשלטון מקומי ובין קרנות הפנסיה (להלן: הסכם הרציפות) אינו חל על המשיב,ולכן יש להביא בחשבון תקופת עבודה קודמת הגם שהעובד משך פיצוי פיטורים והחישוב פוגע בסכום הקצבה שלו.
24/05/2009

מי אחראי להפסדים בצבירת הפיצויים בפוליסה בתקופה שבין סיום העבודה לבין פדיון הצבירה

לאור ירידות השערים בשווקים, עולה השאלה מי אחראי להפסדים בצבירת הפיצויים בפוליסה בתקופה שבין סיום העבודה לבין פדיון הצבירה. האם בתקופה זאת הכספים שייכים כבר לעובד ועליו לספוג אותם, האם הם עדין של המעביד או האם הגוף המוסדי שמעכב את שחרור הכספים צריך לשאת בהפסד.
10/02/2009

בית משפט אישר במלואו את ההסדר הפנסיוני שניסח עו"ד גורודיסקי במסגרת מכרז הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי

בית משפט המחוזי בירושלים דחה את כל טענות חברות הסיעוד נגד חבותם לשלם לעובדיהם הסדר פנסיוני כפי שנוסחה על ידי עו"ד גל גורודיסקי במכרז למתן שירותי סיעוד עבור מבוטחי הביטוח הלאומי הזכאים לקבל לשירותי סיעוד ממטפלים אשר ממומנים על ידי המוסד לביטוח לאומי ומועסקים על ידי חברות ועמותות לאספקת כח אדם בסיעוד.
10/02/2009

זכות הבחירה בין מסלולי הפנסיה היא זכות חד פעמית, ועילת תביעה בנוגע לבחירה מתיישנת שבע שנים לאחר ביצוע הבחירה.

בית הדין לעבודה לא איפשר לתובע לבחור מחדש את המסלול על פיו קרן פנסיה מקפת משלמת לו פנסיה שקיבל מחברת בזק הואיל וביצוע הבחירה אירע יותר מ-7 שנים לפני הגשת התביעה ולכן ותביעתו התיישנה.
10/02/2009

אישה שלא היתה תלויה כלכלית במנוח, לא קשרה את גורלה בגורלו ולא התגוררה עמו לא זכאית לקצבה לפי חוק הגמלאות

בית הדין לעבודה דחה תביעה של אישה לתשלום גמלת שאירים בגין שירותו של מר רווק יוסף ז"ל במשרד הבטחון (להלן: "המנוח"). זאת, מהטעם שהתובעת אינה עונה על הגדרת שאיר הקבועה בסעיף 4(א)(1) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970
10/02/2009

שיערוך השכר הקובע של עובד שפרש לפנסיה מוקדמת יהיה מיום פרישתו לפנסיה מוקדמת ולא מיום הגיעו לגיל

עובד שפרש לפנסיה מוקדמת ומקום עבודתו שילם לקרן הפנסיה את דמי הגמולים בגין תקופת הפרישה
המוקדמת מראש, ישוערך שכרו לפי המועד בו הפסיק העובד לעבוד והפסיק לשלם את דמי הגמולים ולא ממועד בו הגיע לגיל גמלא
11/01/2009

תקדים: ביטוח לאומי ישלם הפקדות פנסיוניות לעובד שמעסיקו פשט רגל ולא הפקיד לפנסיה כפי חובתו בצו הרחבה

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, בפסיקה תקדימית, שהביטוח הלאומי חייב לשלם לעובדים שמעבידם פשט רגל, את חלקו של המעביד בהפרשות לקופת הגמל, כאשר המעביד הפר את חובתו לעשות כן.
11/01/2009