מעסיק חייב לשלם לעובד שחלה לפני סיום עבודתו דמי מחלה במשך 90 יום

מעסיק חייב לשלם לעובד שחלה לפני סיום עבודתו דמי מחלה במשך 90 יום

בית הדין הארצי קבע בפסק דין עקרוני כי קרן הפנסיה חייבת לשלם קצבת נכות רק לאחר שהעובד ניצל את יתרת ימי המחלה הקבועים בחוק – 90 יום.22/12/2008

עע 383/07 מקפת נ' לסלי פנחס וניט

עובד שקיבל הודעת פיטורים חלה במחלה ממושכת. השאלה שעולה במצב זה היא כמה ימי מחלה על מעסיקו לשלם לו. בית הדין הארצי קבע כי אם העובד חלה לאחר ההודעה על הפיטורים על המעסיק לשלם לו את יתרת ימי המחלה הצבורים כקבוע בחוק, דהיינו 90 יום. אולם, אם העובד חלה לפני ההודעה על הפיטורים על המעסיק יהיה לשלם לעובד, בנוסף, גם את ימי המחלה הצבורים לרשותו על פי הסכם ולא רק על פי חוק שמספרם עשוי להיות גבוה הרבה יותר. משמעות פסק הדין היא כפולה: ראשית עובד מפוטר שנעשה חולה לאחר שקיבל את ההודעה על הפיטורים יכול להאריך את תקופת עבודתו בהתאם לימי המחלה המגיעים לו על פי החוק. דהיינו לדחות את מועד הפיטורים. שנית: חבות קרן הפנסיה מתחילה רק לאחר ניצול ימי המחלה על פי חוק או הסכם. באופן כזה, מקבל העובד פיצוי גם על תקופת ההמתנה ואם העובד חלה לפני ההודעה על פיטורים ייתכן משך הזמן של ימי המחלה העומדים לרשותו ארוך מתקופת ההמתנה הקבועה בקרן הפנסיה ואז תדחה חבות קרן הפנסיה להתחיל לשלם את הפיצוי במקרה שמחלתו של העובד גורמת לנכות המזכה בפיצוי כהגדרתה בתקנון הקרן.