נושי העמית אינם יכולים לעקל זכויתיו הפנסיוניות כל עוד לא גמלו

נושי העמית אינם יכולים לעקל זכויתיו הפנסיוניות כל עוד לא גמלו

במועד הטלת העיקול טרם התגבשה זכות החייב בכספים בקרן הקצבה, ולפיכך, משלא הונחה התשתית העובדתית המלמדת כי גמל המועד לתשלום הכספים לחייב, הכספים אינם ניתנים לעיקול26/07/2009

ברע (ת"א) 2662/04 גל קור המרכז המקצועי למיזוג אויר בע"מ נ' קרן מקפת – מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ

בית המשפט קבע כי פרשנות תכליתית של החוק מביאה לכלל מסקנה כי ראוי שתנתן הגנה מוחלטת מפני עיקול הכספים ע"י נושי המעביד, באופן שיפגע בזכות העובד לקבל את פיצויי הפיטורים וקצבת הפנסיה המגיעה לו. ברם, באשר לעיקול כספים ע"י נושי העובד עצמו, יש ליתן הגנה יחסית.

מקום בו טרם נתגבשו זכויות החייב בכספים אלו, קרי בטרם הגיע המועד שבו זכאי החייב למשוך כספים מקופת הגמל, יש להגן על העובד ולדאוג כי כספים אלה ישרתו אותו בהגיעו לפנסיה כשיגיע המועד לכך ויהיו מוגנים מפני עיקול ע"י נושיו. אך כשזכותו של החייב נתגבשה וגמלה, אין מדובר עוד בכספי פנסיה הראויים להגנה. החייב יכול לממש את הכספים שנצברו לזכותו, ומכאן שכספים אלה הם כספי החייב וניתן להטיל עליהם עיקול. אין חולק שעם קבלת הכספים לידיו, זכאים יהיו נושי העובד לעקל את הכספים ולהפרע מהם.

משהכספים נותרו בקרן, רק משום שטרם נעשתה הפעולה הטכנית של משיכתם ע"י החייב, אין בכך כדי להתיר לחייב להשתחרר מתשלום חובותיו לנושיו, וסבורה אני כי ניתן להטיל עיקול על הכספים. פרשנות זו עולה בקנה אחד, הן עם לשון החוק, תכליתו, הפסיקה שהובאה לעיל וההבחנה בדיני עיקול עליה עמד כב' הנשיא א' גורן, בבר"ע 13911/96 אלומנרקיס בית מסחר לפרופילי אלומיניות בע"מ נ' שמש רות ואח' ([פורסם בנבו], 18.2.97) לפיה בניגוד לקופת גמל רגילה בה הכספים עומדים לרשות העמית בכל עת והוצאתו בטרם עת, אפשרית גם אם ההטבות להן זכאי יפגעו, הרי שבקופת גמל לקצבה הזכות לקבלת הכספים טרם התגבשה, והיא מתקיימת רק בהתקיים מקרים המוגדרים בתקנון. זאת ועוד, הכספים שמקבל העמית בקרן אינם פועל יוצא של הכספים שהופרשו, אלא נקבעים לפי נוסחה מוכתבת לקרן. וכך נקבע: "זכויותיה של החייבת בקרן הן זכויות פנסיה עתידיות אשר טרם התגבשו. אין עומדים בקרן, לרשות החייבת, כספים אשר היא יכולה למשוך כעת, ומשאין לה "נכס", אין לנושה מה שיעקל"