עמדת משרד האוצר- לא ניתן לפתוח קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ללא ביצוע תהליך של ייעוץ או שיווק פנסיוני

עמדת משרד האוצר- לא ניתן לפתוח קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ללא ביצוע תהליך של ייעוץ או שיווק פנסיוני

משרד האוצר מבהיר בנייר עמדה את פרשנותו של סעיף 13 לחוק הייעוץ הפנסיוני האוסר על ביצוע עסקה במוצר פנסיוני ללא ביצוע תהליך במהלכו על בעל הרשיון הפנסיוני להמליץ למבוטח על המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורו. כאשר מעורב סוכן ביטוח או משווק – חייב הגוף המוסדי לקבל את מסמך ההנמקה.21/12/2008

במסגרת הטיוטה השלישית של מסמך ההנמקה, ציין משרד האוצר כי אין לבצע עסקה פנסיונית, דהיינו, לפתוח פוליסה לביטוח מנהלים או לפתוח קרן פנסיה או קופת גמל ללקוח או לערוך שינויים בהם, מבלי לוודא את ביצוע ההליך של השיווק או הייעוץ הפנסיוני.

סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005 (להלן – חוק הייעוץ), קובע כי ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו.

סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 (להלן – חוק קופות גמל) קובע כי מעביד רשאי להפקיד תשלומים לקופה בהתאם להוראות הדין או הסכם, כל עוד העובד לא בחר בקופה אחרת.

מטרת החוזר שהוציא משרד האוצר הינה להבהיר את האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ בקשר לצירוף יחיד למוצר פנסיוני וכן להבהיר את היחס בין סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל לבין סעיף 13 לחוק הייעוץ.

על פי האמור בחוזר, כל קשר של יחיד עם יועץ פנסיוני או עם סוכן ביטוח פנסיוני או עם סוכן שיווק פנסיוני (להלן – בעל רשיון), בקשר להצטרפות למוצר פנסיוני, מהווה ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, לפי העניין, וזאת בשל מהות עיסוקם. על כן, במקרים אלו חלות הוראות סעיף 13 ולא ניתן לבצע עסקה ללא הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.

הוראות סעיף 13 לחוק הייעוץ לא חלות ואין חובה לערוך הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני  לגבי פעולות שנעשות על ידי גוף מוסדי אם עובד מצטרף למוצר פנסיוני אשר הוגדר כברירת מחדל לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל, לרבות ביצוע שינויים במוצר פנסיוני קיים, בדרך של פניית מעבידו או מי מטעמו לגוף המוסדי, לרבות מילוי טפסים ומסמכים הנוגעים לאותו מוצר או העברתם לגוף המוסדי (לא מבוצעת פנייה נפרדת של העובד לגוף המוסדי או של הגוף המוסדי לעובד),

החובה לא חלה גם אם אדם פונה ביוזמתו לגוף מוסדי ואותו גוף מוסדי פסיבי לחלוטין, כלומר, אינו נוקט כל פעולה שיווקית אל מול אותו יחיד (לדוגמא הצטרפות לקופת גמל באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות פקס או שיחה הכוללת בירור שאלות טכניות בנוגע להליך ההצטרפות בלבד, כגון בירור מספר פקס או אם המסמכים ששלח הגיעו), אזי אין מדובר בשיווק פנסיוני והוראות חוק הייעוץ לעניין שיווק פנסיוני לא חלות במקרה זה.

אולם, אם בשלב כלשהו בהליך ההצטרפות היחיד נפגש או מדבר עם נציג של הגוף המוסדי או עם בעל רשיון, למעט שיחה שכל עניינה שאלות טכניות כאמור לעיל, או אם היחיד שואל שאלות לגבי המוצר ו/או התאמתו לצרכיו, חובה לבצע שיווק פנסיוני לפי הוראות חוק הייעוץ.

ראוי  לציין:

האמור בחוזר ההבהרה תואם חוות דעת של עו"ד גורודיסקי שנערכה ופורסמה כבר לפני כשנתיים
(ראה קישור).

האמור בחוזר חל גם על קופות גמל ולא רק על קרן פנסיה וחברת ביטוח.