שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

: האם לקוח יכול לרכוש קופת גמל ו/או קרן השתלמות ו/או קרן פנסיה באופן ישיר באמצעות אחד מהיצרנים בשוק ? כוונתי להתקשות ישירה ללא קבלת ייעוץ מוקדם, באמצעות מילוי טופס הצטרפות ומשלוח בדואר ? האם מותר לקופ

סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( קובע כי התקשרות בין גוף מוסדי לבין לקוח (עסקה פנסיונית) תהיה רק כחלק מייעוץ או משיווק. לכן, אין אפשרות לקיים התקשרות ישירה ללא ייעוץ שניתן מיועץ פנסיוני או מסוכן פנסיוני.

לראש העמוד 
לא אחת אנו נתקלים בצורך לבצע בפוליסה קיימת הגדלה או שינוי בכיסוי ביטוחי, אם עקב שינוי במצב משפחתי ואם עקב עליית שכר. האם גם במקרה כזה יש צורך להפעיל את מערכת הייעוץ המופיעה בחקיקת בכר ? אני מדגיש כי א

בכל מקרה בו מבצע יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני אזי יש חובה לקיים את כל ההליך הקבוע בחוק לרבות שלב בחירת סוג המוצר הפנסיוני הכדאי ביותר ללקוח (Best advise) ושלב בחירת המוצר הפנסיוני. ייתכן כי כאשר מדובר בהגדלת שכר שאיננה מצריכה שינוי בהרכב התוכנית – אין צורך לקיים את התהליך.

לראש העמוד 
סוכן ביטוח פנסיוני נפגש מעת לעת עם הלקוח לצורך בדיקת התיק הפנסיוני שלו גם ללא צורך לבצע שינויים או הגדלות. האם במקרה כזה תחול על הסוכן חובת יעוץ ובמרכזה העצה הטובה ביותר על כל השלכותיה

תשובה: בכל מקרה בו מבצע יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני אזי יש חובה לקיים את כל ההליך הקבוע בחוק לרבות שלב בחירת סוג המוצר הפנסיוני הכדאי ביותר ללקוח (Best advise) ושלב בחירת המוצר הפנסיוני, גם כאשר התהליך אינו מסתיים בביצוע עסקה פנסיונית וגם כאשר היועץ הפנסיוני או הסוכן הפנסיוני מגיע למסקנה כי אין לבצע שינויים בתוכנית הקיימת.

לראש העמוד