שיערוך השכר הקובע של עובד שפרש לפנסיה מוקדמת יהיה מיום פרישתו לפנסיה מוקדמת ולא מיום הגיעו לגיל

שיערוך השכר הקובע של עובד שפרש לפנסיה מוקדמת יהיה מיום פרישתו לפנסיה מוקדמת ולא מיום הגיעו לגיל

עובד שפרש לפנסיה מוקדמת ומקום עבודתו שילם לקרן הפנסיה את דמי הגמולים בגין תקופת הפרישה
המוקדמת מראש, ישוערך שכרו לפי המועד בו הפסיק העובד לעבוד והפסיק לשלם את דמי הגמולים ולא ממועד בו הגיע לגיל גמלא 11/01/2009

עב 9820/05 זאב לאור נ' נתיב – קרן פנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי אין חשיבות לכך כי החל ממועד פרישתו של העובד ועד לגיל הפרישה שלו היה התובע חבר פעיל. אילו במהלך תקופה זאת המשיך מקום עבודתו של התובע, להפריש דמי גמולים לקרן, מדי חודש בחודשו, ובהתאם לשכר המתעדכן במקום העבודה – אכן היתה משמעות לעובדה כי באותה תקופה המשיך התובע להיות חבר פעיל. אולם, משדמי הגמולים שולמו לקרן הפנסיה מראש, ובהתאם לשכרו האחרון של התובע ערב פרישתו, על קרן הפנסיה להצמיד את הפנסיה המשולמת לתובע מהמועד בו שולמה לו משכורתו האחרונה, שהיא המשכורת ששימשה בסיס לחישוב גמלתו.
 
בית הדין קבע כי ההבחנה בין חבר פעיל לבין חבר שהקפיא זכויותיו אינה רלוונטית  ואינה מתיישבת עם תכלית סעיף השערוך בתקנון קרן הפנסיה שמטרתו למנוע את שחיקת הפנסיה. תכלית הסעיף היתה למנוע שחיקה של מי שפרש ממקום עבודתו וההפרשה האחרונה לגביו נעשתה על בסיס משכורתו, ערב פרישתו.

המועד הרלוונטי אשר ממנו יש להצמיד את המשכורת הקובעת, על מנת למנוע את שחיקת שכרו של התובע, הינו המועד בו חדל מקום העבודה להפריש את דמי הגמולים של התובע לקרן הפנסיה. אז הועברו בפעם האחרונה כספים ממקום העבודה של התובע לקרן הפנסיה. ממועד זה ואילך לא היתה למעביד כל אפשרות לעדכן את שכרו של התובע או למנוע את שחיקתו.

 

הדפס שלח לחבר